jjolaa

11 tekstów – auto­rem jest jjo­laa.

Poczu­jesz mój ciepły od­dech na szyi , je­go łas­ko­tanie, przy­jem­ność jaką Ci da­je to uczu­cie, a kiedy po­pat­rzysz mi pros­to w oczy z na­miętnością szepnę ci 'spier­da­laj kocha­nie ' 

myśl
zebrała 24 fiszki • 15 maja 2010, 18:49

Proszę o jedną cze­koladkę nadzianą sma­kiem twoich ust . 

myśl
zebrała 21 fiszek • 14 maja 2010, 12:31

def­ragmen­tuję włas­ne życie 

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 maja 2010, 12:13

Od mo­men­tu kiedy się w nim za­kochałam minęło dziewięć miesięcy, to tak jak­bym urodziła dziec­ko i wszys­tko zmieniło się o 180 stop­ni,miałam wrażenie że się wy­leczyłam, byłam już te­go pew­na jed­nak po tych długich miesiącach wys­tar­czyło jed­no je­go spoj­rze­nie aby wszys­tko wróciło z pow­ro­tem . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 kwietnia 2010, 17:33

Ser­ce jest jak lus­tro , kiedy raz je uszkodzisz przez ko­lej­ne 7 lat będzie bo­lało, próbo­wało się poskładać i tak nig­dy nie będzie tak ideal­ne jak na początku 

myśl
zebrała 21 fiszek • 29 kwietnia 2010, 21:13

Gdy­by tak ka­noni­zowa­no za cier­pienie z miłości, co dru­ga ko­bieta była świętą . 

myśl
zebrała 30 fiszek • 28 kwietnia 2010, 20:38

Mo­je Anioły pot­ra­fią też ra­nić, za­wierać pak­ty z diabłem i wpi­jać mi aniel­skie piórka za piórkiem w ple­cy ! 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 kwietnia 2010, 09:38

Wchodząc w ir­racjo­nal­ny świat wy­dep­tuję so­bie włas­ny margines 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 kwietnia 2010, 13:46

Kiedy uświado­misz so­bie, jak bar­dzo kochasz i pot­rze­bujesz,prag­niesz właśnie je­go, nic in­ne­go nie będzie się liczyć. Strach, prze­rażenie i nor­malność odejdą. Po­zos­ta­nie tyl­ko miłość i świado­mość dążenia do szczęścia.Każda godzi­na , mi­nuta , se­kun­da będzie tyl­ko dla niego ! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 kwietnia 2010, 12:41

Uwiel­biam se­kun­dy kiedy z pewną na­miętnością,wiel­kim pożąda­niem piję wodę , kiedy jej kro­pel­ki ściekają mi po brodzie , szyi , pier­siach ... I kocham ten mo­ment gdy ty próbu­jesz zat­rzy­mać choć jedną dla siebie choćby spoj­rze­niem ... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 21 kwietnia 2010, 19:44
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność